Privacy Policy

Общи условия за ползване на https://kuhnipoporuchka.com/ :

  https://kuhnipoporuchka.com/ е собственост на 3M Interior/София и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право:

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че нe премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да променяте, да предавате (по електронен или друг начин), да свързвате или използвате за каквито и да е публични или търговски цели уебсайта на 3M Interior/София без предварително писмено разрешение на компанията.

Отговорност за информацията в сайта:

  3M Interior/София се стреми да поддържа актуална информацията от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на уебсайта. Предложената информация не се счита за подтик към сключване на сделка. Преди да вземете решение трябва да се консултирате със специалист.

Свързани уебсайтове:

https://kuhnipoporuchka.com/  не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.